Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Boss Map (Vị trí Boss Map Xem Trên Bản Đồ).
  17-10-20

  Boss Map (Vị trí Boss Map Xem Trên Bản Đồ).
  Lưu ý: Chỉ áp dụng kênh PK
  BOSS BẢN ĐỒ THỜI GIAN XUẤT HIỆN SAU KHI CHẾT
  Sơn Quy Huyền Bột Phái 4 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Thủ Lĩnh Sơn Tặc Tam Tà Quan 8 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Thủ Lĩnh Lục Lâm Trại Liễu Chính Quan 12 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Thủ Lĩnh Hỏa Tặc Thần Võ Môn 12 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Thần du Liễu Thiện Phủ 24 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Kim thái quan Nam Minh Hiệu 24 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Giang hồ quái khách Tụng Nguyệt Quán 28 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Huyết thần âm vương Bạch Võ Quán 28 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Địa tạng đại thần Bắc Hải Băng Cung 28 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Hắc băng thành chu Nam Lâm 32 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Đoạn chỉ võ gia Phục Ma Động 36 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Tuyết hào nhung Hổ Hạp Cốc 40 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Mai lang Xích Thiên Giói 44 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Tiên phong Xích Thiên Giói 44 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Huyễn Ảnh Quỷ Ma Xích Thiên Giói 48 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Chân đều – to lớn Thiên Du Sơn 72 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Hắc băng thành chủ – to lớn Thiên Du Sơn 72 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện
  Dũng sĩ – to lớn Thiên Du Sơn 72 Giờ Sau Sẽ Xuất Hiện