Bảo trì máy chủ từ 16:30 đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 09/07/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Kết thúc sự kiện Tuổi Học Trò: https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-tuoi-hoc-tro-t7-202.html

➡ Khắc phục lỗi báo danh Boss Đao Kiếm Tiếu có người được người không.

➡ Giảm dame quái dưới cấp 110 giảm 30%,  quái trên cấp 110 giảm 20%.

➡ Cập nhật tăng chỉ số đồ hỗ trợ tân thủ 35, 60, 80, 100 tại bình thập chỉ.

➡ Cập nhật pill mới tại cửa hàng shop@.

  • Bùa nâng cấp đồ thường thành chân.
  • Pill Mèo Tài Phú.
  • Ngưng thần châu (50 triệu).

➡ Bonus +100% Exp cho tân thủ dưới level 100 khi train quái. (Áp dụng S2. Bắc Băng Cung)

➡ Hoạt động: Thế lực chiến, Boss Thứ 7(Cổng HB), Boss Đao Kiếm Tiếu sẽ áp dụng vào kênh 2.(Áp dụng S2. Bắc Băng Cung)

➡ Cho gộp 1 số pill tăng thời gian dồn khi mua ở cửa hàng @ và npc bình thập chỉ.

➡ Cập nhật điều chỉnh khí công 1 số class cho chuẩn theo official.

➡ Cập nhật thay đổi điều chỉnh nhiều thứ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..