Hệ thống PK & Hình Phạt

1. Hệ thống tính điểm PK:

– Khác thế lực: 

  • Cả bật PK sẽ không bị âm điểm.
  • 1 bên bật PK & một bên “không” bật PK sẽ bị – 250 điểm PK

– Cùng thế lực: 

  • Cả bật PK sẽ không bị âm điểm.
  • 1 bên bật PK2 & một bên không bật PK sẽ bị – 250 điểm PK

– Người chơi bị -âm điểm PK:

  • Người chơi bị -âm điểm PK (dù không bật PK hay bật PK) bị người khác bật PK giết sẽ không tính bị -âm điểm PK nhé.

2. Hệ thống hình phạt khi âm điểm PK:

– Hình phạt cấp 1:

  • -2000 điểm PK: Hạn chế di chuyển bản đồ (có thể gặp NPC để di chuyển hoặc chạy bộ).

– Hình phạt cấp 2:

  • -4000 điểm PK: Giảm 50% điểm kinh nghiệm nhận được.

– Hình phạt cấp 3:

  • -6000 điểm PK: Hạn chế giao dịch, tổ đội, mua bán.

– Hình phạt cấp 4:

  • -8000 điểm PK trở lên: Hạn chế tấn công người chơi & quái.

Lưu ý: Khi có điểm âm PK, phải online ở kênh PK thì mới có thể giảm điểm này xuống hoặc mua Thuốc trị PK để giảm nhanh nhất tại cửa hàng webshop.

214