HAPPY
QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2023
Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 20.0

Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong game (!help)

Sau đây sẽ hướng dẫn tất cả hiệp khách cách thức dùng lệnh trong game. Để sử dụng các lệnh các bạn lòng nhập lệnh theo đúng hướng dẫn phía dưới.

Gõ lệnh tại khung chát trong game.

 • Lệnh Gõ lệnh: !help – để xem tóm tắt lệnh trong game
Kiểm tra thông tin exp Bonus Gõ lệnh: !kiemtraexp Kiểm tra thông tin người chơi khác Gõ lệnh: !kiemtra [Tên nhân vật]
Mua Cửa Hàng (@Cash) Gõ lệnh: !mua “Mã vật phẩm” “Số lượng” Mua Cửa Hàng (Point) Gõ lệnh: !point “Mã vật phẩm” “Số lượng”
Xóa toàn bộ pill đang dùng Gõ lệnh: !delpill Xóa 1 vật phẩm trong túi Gõ lệnh: !del vị trí ô [0-65]
Xóa nhiều vật phẩm Gõ lệnh: !del2 [trivi1] [trivi2] Xóa vật phẩm khóa Gõ lệnh: !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
Xóa mức cường hóa vũ khí Gõ lệnh: !xoacuong-hoavukhi Xóa ngũ hành vũ khí Gõ lệnh: !xoanguhanhvukhi
Xóa ngũ hành y phục (áo) Gõ lệnh: !xoanguhanhyphuc Xóa thư Gõ lệnh: !delmail “ID Tài Khoản”
Di chuyển nhanh Gõ lệnh: !move tên bản đồ Ly hôn Gõ lệnh: !lyhon tên nhân vật cần ly hôn
Nhập Giftcode Gõ lệnh: !giftcode “CODE” Mời tổ đội Gõ lệnh: !invite “Tên nhân vật”
Gõ lệnh: !doiaochoang

Hướng dẫn:

 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Dùng để đổi chuyển tất cả thuộc tính áo choàng thời trang sáng áo khác(thuộc tính giữ nguyên).
 • Phí: 100@Cash

 

 Gõ lệnh: !chuyengioitinh-ao

Hướng dẫn:

 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Dùng để đổi áo nam thành nữ và ngược lại(thuộc tính giữ nguyên).

 

Gõ lệnh: !chuyencash “@cash” “Tên nhân vật”

 • (vd Gõ lệnh: !chuyencash 300 ABC123)
 • Dùng để chuyển cash từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Gõ lệnh: !tachvp “vị trí túi đồ” “Số lượng”

 • Đặt vị trí vật phẩm muốn tách vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Dùng lệnh (vd Gõ lệnh: !tachvp 5)

Gõ lệnh: !chuyentheluc-cash

 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại

Gõ lệnh: !chuyentheluc-gold

 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại

Gõ lệnh: !chuyengioitinh-cash

 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam

Gõ lệnh: !chuyengioitinh-gold

 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam

Gõ lệnh: !xoatoanbokctt

 • Dùng để xóa toàn bộ khí công thăng thiên chung

Gõ lệnh: !xoacuonghoa-actt

 • Dùng để xóa toàn bộ cường hóa của áo choàng thời trang, mục đích để bạn có thể chuyển option sang áo choàng khác

Gõ lệnh: !nangcapvukhihero

 • Dùng để chuyển đổi vũ khí loại 2 thành vũ khí loại 1 (thuộc tính vẫn giữ nguyên).

Gõ lệnh: !mapluyencap

 • Danh sách có lệnh dịch chuyển map theo từng cấp độ

Gõ lệnh: !invite “khoảng cách” tên nhân vật

 • Dùng để gửi lời mời tổ đội từ xa mà không cần tìm đối phương để Ctrl + T

Gõ lệnh: !giftcode “khoảng cách” Mã Code

 • Dùng để nhập code từ hệ thống phát thưởng từ thông báo trong game theo giờ hằng ngày [9h,15h,21h] hằng ngày

Gõ lệnh: !lyhon “khoảng cách” tên nhân vật

 • Ly hôn với người bạn đang kết hôn

Gõ lệnh: !pkTNQ & Gõ lệnh: !pkBVQ

 • Dùng để bật pk ở map Tụng Nguyệt Quán & Bạch Võ Quán (chỉ áp dụng ở kênh PK)

Gõ lệnh: !delpill

 • Dùng để xóa toàn bộ pill bạn đang sử dụng trên người.(Hiêu ứng tháng sẽ không mất)

Gõ lệnh: !del “khoảng cách” 0-65

 • Dùng để xóa vị trí duy nhất 1 vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm ô 33 thì gõ lệnh Gõ lệnh: !del 33 là có thể xóa vật phẩm theo vị trí đó

Gõ lệnh: !del2 “khoảng cách” 0-65

 • Dùng để xóa thứ tự vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm từ ô 10 đến 15 thì gõ lệnh Gõ lệnh: !del 10 15 là có thể xóa danh sách theo vật phẩm theo vị trí đó

Gõ lệnh: !xoaitemkhoa

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa trong tui đồ vật phẩm không khóa sẽ không bị xóa

Gõ lệnh: !xoatuichinh

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ chính

Gõ lệnh: !xoatuiphu

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ phụ

Gõ lệnh: !xoatoanbotuido

 • Dùng để xóa toàn bộ túi đồ chính & đồ phụ vật phẩm khóa & không khóa

Gõ lệnh: !xoacuonghoa-vukhi

 • Dùng để xóa cường hóa vũ khí hiện tại thuộc tính vẫn giữ nguyên, mục đích để bạn có thể loại bỏ cường hóa & khảm thêm ngọc vào đó

Gõ lệnh: !xoanguhanhvukhi

 • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành vũ khí còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên

Gõ lệnh: !xoanguhanhyphuc

 • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành y phục còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên

Gõ lệnh: !chuyentheluc-vp-cash

 • Phí (Vũ khí): 1000 @Cash
 • (Áo): 500 @Cash
 • (Tay – Chân): 300 @Cash
 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

 Gõ lệnh: !chuyentheluc-vp-gold

 • Phí (Vũ khí): 10,000,000,000 Lượng
 • (Áo): 5,000,000,000 Lượng
 • (Tay – Chân): 3,000,000,000 Lượng.
 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Gõ lệnh: !xoa-kctt mã số

 • Phí: (200@)
 • (ví dụ Gõ lệnh: !xoa-kctt 387 là xóa khí công “Cuồng Phong Hà Y” xong relog nhân vật).
 • 387 Cuồng Phong Hà Y
 • 386 Hồi Yến Bộ Pháp
 • 385 Vạn Tượng Quy Chân
 • 384 Bồ Đề Thần Khí
 • 383 Vận Khí Hành Tâm
 • 382 Huyền Vũ Chân Khí
 • 381 Nhất Kích Đoạn Nhạc
 • 380 Cửu Chuyển Hồi Phong

Gõ lệnh: !guild setrank [TênNhânVật] [1-6]

 • Lệnh để phân cấp bậc trong bang hội
 • Trong đó:
  + [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc
  + [1-6]: là cấp bậc muốn điều chỉnh. Ví dụ: 1 là thành viên mới, 6 là bang chủ, 5 là phó bang,…
  – 1 bang hội sẽ không thể có 2 bang chủ. Khi bang chủ được chuyển lại cho người khác, bang chủ cũ sẽ tự động trở thành bang phó.
 • Lệnh để kick 1 thành viên bất kì trong bang hội:
  Gõ lệnh: !guild kick [TênNhânVật] Trong đó:
  + [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc

Gõ lệnh: !chuyentheluc-acg-cash

 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển áo choàng Guild từ chính sang tà & tà sang chính.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Gõ lệnh: !chuyentheluc-acg-gold

 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển áo choàng Guild từ chính sang tà & tà sang chính.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Gõ lệnh: !chuyengioitinh-acg-cash

 • Phí: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển giới tính áo choàng Guild từ nam sang nữ & nữ sang nam.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Gõ lệnh: !chuyengioitinh-acg-gold

 • Phí: 1,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển giới tính áo choàng Guild từ nam sang nữ & nữ sang nam.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Daher verstärkt zu häufiger Sex nicht nur das Glück nicht nur, sondern erhöht auch Spannungen in Beziehungen und trägt pfizer viagra Bruch bei.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *