Thần Nữ
Comming Soon
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong game (!help)

Sau đây sẽ hướng dẫn tất cả hiệp khách cách thức dùng lệnh trong game. Để sử dụng các lệnh các bạn lòng nhập lệnh theo đúng hướng dẫn phía dưới.

Gõ lệnh tại khung chát trong game.

 • Lệnh: !help – để xem tóm tắt lệnh trong game
Kiểm tra thông tin exp Bonus: !kiemtraexp Kiểm tra thông tin người chơi khác: !kiemtra [Tên nhân vật]
Mua Cửa Hàng (@Cash): !mua “Mã vật phẩm” “Số lượng” Mua Cửa Hàng (Point): !point “Mã vật phẩm” “Số lượng”
Xóa toàn bộ pill đang dùng: !delpill Xóa 1 vật phẩm trong túi: !del vị trí ô [0-65]
Xóa nhiều vật phẩm: !del2 [trivi1] [trivi2] Xóa vật phẩm khóa: !xoa-itemkhoa vị trí ô [0-65]
Xóa mức cường hóa vũ khí: !xoacuong-hoavukhi Xóa ngũ hành vũ khí: !xoanguhanhvukhi
Xóa ngũ hành y phục (áo): !xoanguhanhyphuc Xóa thư: !delmail “ID Tài Khoản”
Di chuyển nhanh: !move tên bản đồ Ly hôn: !lyhon tên nhân vật cần ly hôn
Nhập Giftcode: !giftcode “CODE” Mời tổ đội: !invite “Tên nhân vật”
Chuyển Cash: !chuyencash “@cash” “Tên nhân vật”

 • (vd: !chuyencash 300 ABC123)
Tách vật phẩm số lượng: !tachvp “vị trí túi đồ” “Số lượng”

 • Đặt vị trí vật phẩm muốn tách vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Dùng lệnh (vd: !tachvp 5)

!transzx-cash Mật khẩu 2  Email

 • Tiêu hao: 500 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại

!transzx-gold Mật khẩu 2 Email

 • Tiêu hao: 10,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi nhân vật từ chính sang tà & ngược lại

!transsex-cash Mật khẩu 2 Email

 • Tiêu hao: 500 @Cash
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam

!transsex-gold Mật khẩu 2 Email

 • Tiêu hao: 10,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển đổi từ nhân vật từ nam sang nữ & từ nữ sang nam

!xoatoanbokctt

 • Dùng để xóa toàn bộ khí công thăng thiên chung

!xoacuonghoa-actt

 • Dùng để xóa toàn bộ cường hóa của áo choàng thời trang, mục đích để bạn có thể chuyển option sang áo choàng khác

!nangcapvukhihero

 • Dùng để chuyển đổi vũ khí loại 2 thành vũ khí loại 1 (thuộc tính vẫn giữ nguyên).

!mapluyencap

 • Danh sách có lệnh dịch chuyển map theo từng cấp độ

!invite “khoảng cách” tên nhân vật

 • Dùng để gửi lời mời tổ đội từ xa mà không cần tìm đối phương để Ctrl + T

!giftcode “khoảng cách” Mã Code

 • Dùng để nhập code từ hệ thống phát thưởng từ thông báo trong game theo giờ hằng ngày [9h,15h,21h] hằng ngày

!lyhon “khoảng cách” tên nhân vật

 • Ly hôn với người bạn đang kết hôn

!pkTNQ & !pkBVQ

 • Dùng để bật pk ở map Tụng Nguyệt Quán & Bạch Võ Quán (chỉ áp dụng ở kênh PK)

!delpill

 • Dùng để xóa toàn bộ pill bạn đang sử dụng trên người.(Hiêu ứng tháng sẽ không mất)

!del “khoảng cách” 0-65

 • Dùng để xóa vị trí duy nhất 1 vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm ô 33 thì gõ lệnh !del 33 là có thể xóa vật phẩm theo vị trí đó

!del2 “khoảng cách” 0-65

 • Dùng để xóa thứ tự vị trí ô trong túi đồ. Ví dụ như muốn xóa vị trí vật phẩm từ ô 10 đến 15 thì gõ lệnh !del 10 15 là có thể xóa danh sách theo vật phẩm theo vị trí đó

!xoaitemkhoa

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa trong tui đồ vật phẩm không khóa sẽ không bị xóa

!xoatuichinh

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ chính

!xoatuiphu

 • Dùng để xóa toàn bộ vật phẩm khóa & không khóa ở tui đồ phụ

!xoatoanbotuido

 • Dùng để xóa toàn bộ túi đồ chính & đồ phụ vật phẩm khóa & không khóa

!xoacuonghoa-vukhi

 • Dùng để xóa cường hóa vũ khí hiện tại thuộc tính vẫn giữ nguyên, mục đích để bạn có thể loại bỏ cường hóa & khảm thêm ngọc vào đó

!xoanguhanhvukhi

 • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành vũ khí còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên

!xoanguhanhyphuc

 • Dùng để xóa dòng thuộc tính ngũ hành y phục còn loại thuốc tính khác vẫn giữ nguyên

!chuyentheluc-vp-cash

 • Tiêu hao (Vũ khí): 1000 @Cash
 • (Áo): 500 @Cash
 • (Tay – Chân): 300 @Cash
 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

 !chuyentheluc-vp-gold

 • Tiêu hao (Vũ khí): 10,000,000,000 Lượng
 • (Áo): 5,000,000,000 Lượng
 • (Tay – Chân): 3,000,000,000 Lượng.
 • Dùng để đổi trang bị chính sang tà & tà sang chính (thuộc tính giữ nguyên).
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

!xoa-kctt mã số

 • Tiêu hao: ([email protected])
 • (ví dụ: !xoa-kctt 387 là xóa khí công “Cuồng Phong Hà Y” xong relog nhân vật).
 • 387 Cuồng Phong Hà Y
 • 386 Hồi Yến Bộ Pháp
 • 385 Vạn Tượng Quy Chân
 • 384 Bồ Đề Thần Khí
 • 383 Vận Khí Hành Tâm
 • 382 Huyền Vũ Chân Khí
 • 381 Nhất Kích Đoạn Nhạc
 • 380 Cửu Chuyển Hồi Phong

!guild setrank [TênNhânVật] [1-6]

 • Lệnh để phân cấp bậc trong bang hội
 • Trong đó:
  + [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc
  + [1-6]: là cấp bậc muốn điều chỉnh. Ví dụ: 1 là thành viên mới, 6 là bang chủ, 5 là phó bang,…
  – 1 bang hội sẽ không thể có 2 bang chủ. Khi bang chủ được chuyển lại cho người khác, bang chủ cũ sẽ tự động trở thành bang phó.
 • Lệnh để kick 1 thành viên bất kì trong bang hội:
  !guild kick [TênNhânVật] Trong đó:
  + [Tên nhân vật]: là tên nhân vật trong bang hội cần điều chỉnh cấp bậc

!chuyentheluc-acg-cash

 • Tiêu hao: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển áo choàng Guild từ chính sang tà & tà sang chính.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

!chuyentheluc-acg-gold

 • Tiêu hao: 10,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển áo choàng Guild từ chính sang tà & tà sang chính.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

!chuyengioitinh-acg-gold

 • Tiêu hao: 10,000,000,000 Lượng
 • Dùng để chuyển giới tính áo choàng Guild từ nam sang nữ & nữ sang nam.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

!chuyengioitinh-acg-cash

 • Tiêu hao: 200 @Cash
 • Dùng để chuyển giới tính áo choàng Guild từ nam sang nữ & nữ sang nam.
 • Hướng dẫn:
 • Đặt vị trí trang bị muốn chuyển vào ô túi đồ ở “vị trí số 0” (bắt buộc).
 • Xong gõ lệnh thì trang bị của bạn sẽ tự chuyển từ chính sang tà & ngược lại (thuộc tính giữ nguyên).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *