Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 7 ngày 20/01/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 20/01/2024.

🔶Nội dung:

➡ Bảo mật & Cập nhật hệ thống AI quản lý thông minh hơn.

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…