Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 17/07/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 17/07/2023.

?Nội dung:

➡ Điều chỉnh thích khách về như cũ.

➡ Chỉnh rate Event đồ có giá trị hơn so với hiện tai.

➡ Thêm chức năng Quy đổi Thiên Kỳ Thạch tại Môn chủ huyền bột (100 viên / 100 điểm).

➡ Giảm độ khó Tiến hóa Thú nuôi thường (10%), thần (5%).

➡ Giải phóng tài nguyên máy chủ định kỳ.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..