Bảo trì máy chủ Thứ 4 ngày 31/05/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 4 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 31/05/2023.

?Nội dung:

➡ Cập nhật [Chuỗi Sự Kiện] – Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi (06.2023)

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..