Khu Luyện Tập

KHU LUYỆN TẬP

I/ GIỚI THIỆU

↪️ Khu vực bãi train cho cấp 60~160, bãi train giới hạn về thời gian.

↪️ Bãi train có mật độ quái cao và được chia thành từng khu vực thích hợp các cấp bậc tương ứng.

↪️ Kinh nghiệm nhận được cao hơn so với quái cùng cấp ở bên ngoài.

🔴- Áp dụng chưa chuyển sinh:

 • x100% kinh nghiệm.
 • Tham gia không giới hạn thời gian.

🔵- Áp dụng chuyển sinh:

 • x50% kinh nghiệm.
 • Tham gia tối đa 4 giờ / ngày.

II/ CÁCH VÀO KHU LUYỆN TẬP

↪️ Người chơi cần phải có “Vé vào cổng” để vào Khu Luyện Tập.

 • Vé vào cổng(2 giờ)
 • Vé vào cổng(4 giờ)

↪️ Cách nhận “Vé vào cổng”:

 • Tham gia hoạt động từ thế lực chiến để nhận Danh vọng của thế lực quy đổi thành điểm point
 • Mua Vé vào cổng tại cửa hàng Shop @Cash hoặc Shop Point

↪️ Cách vào “Khu Luyện Tập

 • Sử dụng ‘Vé vào cổng” để kích hoạt thời gian đếm ngược.
 • Tới “Cổng dịch chuyển” ở Huyền Bột Phái.
 • Chọn khu vực có cấp độ thích hợp rồi dịch chuyển.