Phím tắt cơ bản trong game

Để người chơi có thể dễ dàng thao tác hơn khi trong trò chơi, có một số thao tác trong trò chơi có thể thay thế bằng các phím tắt :

Phím tắt Lệnh
Ctrl+V Mời tổ đội
Ctrl+T Mời giao dịch
Ctrl+C Vận công
Ctrl+R Đi / chạy
Ctrl+D Mời gia nhập bang hội
Ctrl+E Trang bị cá nhân
Ctrl+S Trạng thái nhân vật
Ctrl+O/Esc Tuỳ chọn
Ctrl+A Hành động
Ctrl+U Hộp thư
Ctrl+Y Mở cửa hàng
Ctrl+F Võ công
Ctrl+Q Nhiệm vụ
Ctrl+G Môn phái
Ctrl+Z Giúp đỡ
Ctrl+X Kích sát (PvP)
Ctrl+B Quan hệ sư đồ
Ctrl+I Tổng hợp các chức năng
Alt+L Quan hệ phu thê / tình nhân
Print Screen Chụp hình trong game
Alt+N Trò chuyện thông thường
Alt+F Trò chuyện trong nhóm
Alt+C Trò chuyện hô hào
Alt+B Trò chuyện mua bán
Alt+G Trò chuyện trong Bang Hội
Alt+W Truyền âm

Ngoài ra, game còn hỗ trợ một vài câu lệnh để người chơi có thể sử dụng như:

Câu lệnh Lệnh
/findparty Tìm tổ đội
/invite Mời tổ đội
/trade Giao dịch
/joinhouse Mời vào Bang Hội
/reghouse Đăng ký Bang Hội
/expelhouse Trục xuất khỏi Bang Hội
/leavehouse Rời Bang Hội
/appointmaster Đổi Bang Chủ
/housetransport Di chuyển trong môn phái
/requestmaster Bái sư phụ
/inviteapprentice Nhận đệ tử
/abandonerelationship Từ bỏ quan hệ sư đồ
/openshop Mở cửa hàng
/closeshop Đóng cửa hàng
/depart Chia tay tình nhân