Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 7 ngày 02/03/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 02/03/2024.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

➡ Kết thúc: [Sự Kiện] – Lễ Hội Du Xuân 2024

➡ Và 1 số tính năng khác…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…