Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 2 ngày 13/11/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 2 17:00 PM đến 17:30 PM ngày 13/11/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật lại điểm tiềm năng chuẩn xác hơn.

➡ Reset toàn bộ điểm tiềm năng chuyển sinh theo nhân vật.

➡ Tiếp tục cân bằng điều chỉnh cho phù hợp.

➡ Và 1 số cập nhật khác…

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…