Bảo trì máy chủ 15:00 PM đến 16:30 PM

Bảo trì máy chủ 15:00 đến 16:30 PM ngày 22/02/2022

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật hoàn chỉnh phó bản Thất Huyền Cung.

➡ Điều chỉnh 1 số pill giới hạn ăn dồn pill thêm

➡ Bảo trì, bảo dưỡng máy chủ….

 

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..