Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 08/05/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 08/05/2023.

?Nội dung:

➡ Cập nhật dữ liệu 160 cho máy chủ.

➡ (Tạm thời) thu hồi 4 ấn chuyển sinh sẽ mở lại sau.

  • Cung, Diệu Yên xài mũi tên lại như bình thường.
  • Không sài Ấn vẫn tác dụng với hiệu ứng chuyển sinh.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..