Bảo trì máy chủ từ 16:00 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 3 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 13/12/2022.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Kết thúc [Sự Kiện] – Tri Ân Sư Đồ (20/11) https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-tri-an-su-do-20-11.html

➡ Khai mở [Chuỗi Sự Kiện] – Giáng Sinh (1) (12.2022) https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-giang-sinh-1-12-2022.html

➡ Khai mở [Chuỗi Sự Kiện] – Giáng Sinh (2) (12.2022) https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-giang-sinh-2-12-2022.html

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..