Tết Nguyên Đán 2023

Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!

Chat trong game với nội dung

Cú pháp: !move tên bản đồ

Tên Bản Đồ Lệnh Di Chuyển Cấp Độ Chuyển sinh
Huyền Bột Phái !move huyenbotphai 0 0
Tam Tà Quan !move tamtaquan 35 0
Liễu Chính Quan !move lieuchinhquan 35 0
Uyên Trúc Lâm !move uyentruclam 35 0
Hỏa Trúc Lâm !move hoatruclam 35 0
Thần Võ Môn !move thanvomon 60 0
Liễu Thiện Phủ !move lieuthienphu 60 0
Nam Minh Hiệu !move namminhhieu 60 0
Tụng Nguyệt Quán !move tungnguyetquan 80 0
Bạch Võ Quán !move bachvoquan 80 0
Bắc Hải Băng Cung !move bachaibangcung 80 0
Nam Lâm !move namlam 90 0
Phục Ma Động !move phucmadong 110 0
Hổ Hạp Cốc !move hohapcoc 120 0
Xích Thiên Giói !move xichthiengioi 130 0
Yến Phi Gia !move yenphigia 140 0
Bộ Lạc Tà Thần !move bolactathan 150 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *