🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!

Chat trong game với nội dung

Cú pháp: !move tên bản đồ

Tên Bản Đồ Lệnh Di Chuyển Cấp Độ Chuyển sinh
Huyền Bột Phái !move huyenbotphai 0 0
Tam Tà Quan !move tamtaquan 35 0
Liễu Chính Quan !move lieuchinhquan 35 0
Uyên Trúc Lâm !move uyentruclam 35 0
Hỏa Trúc Lâm !move hoatruclam 35 0
Thần Võ Môn !move thanvomon 60 0
Liễu Thiện Phủ !move lieuthienphu 60 0
Nam Minh Hiệu !move namminhhieu 60 0
Tụng Nguyệt Quán !move tungnguyetquan 80 0
Bạch Võ Quán !move bachvoquan 80 0
Bắc Hải Băng Cung !move bachaibangcung 80 0
Nam Lâm !move namlam 90 0
Phục Ma Động !move phucmadong 110 0
Hổ Hạp Cốc !move hohapcoc 120 0
Xích Thiên Giói !move xichthiengioi 130 0
Yến Phi Gia !move yenphigia 140 0
Bộ Lạc Tà Thần !move bolactathan 150 1
Lãnh Địa Thanh Kiếm !move ldthanhkiem 150 1