Bảo trì máy chủ Thứ 3 ngày 17/01/2023

Bảo trì máy chủ thứ 3 15:00 PM đến 17:00 PM ngày 17/01/2023.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật hiệu ứng, huy hiệu chuyển sinh 6.

➡ Cập nhật hiễn thị Kênh ngay bản đồ đúng với kênh hiện tại.

➡ Cập nhật [Sự Kiện] – KHOAI LANG NƯỚNG

➡ Cập nhật [Chuỗi Sự Kiện] – TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

➡ Kết thúc [Sự Kiện] – HAPPY NEW YEAR 2023

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..