Bảo trì máy chủ từ 16:00 PM đến 17:30 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:00 PM đến 17:30 PM ngày 08/10/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật sự kiện Sinh nhật:

https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-ky-niem-sinh-nhat-hiep-khach.html

https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-mung-sinh-nhat-hiep-khach-3-nam.html

➡ Cập nhật hoạt động (Nông dân):

https://hkgh.vn/tin-tuc/hoat-dong-nong-dan-cham-chi.html

➡ Cập nhật tính năng Auto Offline:

https://hkgh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-tinh-nang-auto-offline.html

➡ Khắc phục tình trạng bị mất kết nối.

➡ Cải thiện nhân vật Thần Nữ.

➡ Khắc phục học skill hàn bảo quần, đàm hoa liên không được.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..