Bảo trì máy chủ từ 16:55 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 4 16:55 PM đến 17:00 PM ngày 03/08/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật tăng 1 số loại chỉ số trang sức.

➡ Cập nhật Hỗ trợ Bonus Kinh Nghiệm Theo Cấp Bậc:

🔴S1. Nam Minh Hiệu:

  • Chuyển sinh 0,1 nhận buff x500%  kinh nghiệm khi train quái.
  • Chuyển sinh 2 nhận buff x300%  kinh nghiệm khi train quái.
  • Chuyển sinh 3 nhận buff x100%  kinh nghiệm khi train quái.

🔵S2. Bắc Băng Cung:

  • Cấp 1 đến 100 nhận buff x500%  kinh nghiệm khi train quái (Chưa áp dụng chuyển sinh 1).
  • Cấp 101 đến 130 nhận buff x300%  kinh nghiệm khi train quái (Chưa áp dụng chuyển sinh 1).
  • Cấp 131 đến 150 nhận buff x100%  kinh nghiệm khi train quái (Chưa áp dụng chuyển sinh 1).

➡ Cập nhật Sự kiện Ngưu Lang – Chức Nữ(08.2022): https://hkgh.vn/su-kien/chuoi-su-kien-nguu-lang-chuc-nu-08-2022.html

➡ Kết thúc Sự kiện Tháng 7: https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-thang-7-2022.html

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..