[Bảo Trì Khẩn Cấp] – Sự Cố Lỗi Hệ Thống Máy Chủ

Bảo trì máy chủ thứ 3 10:50 AM đến 11:30 AM ngày 07/02/2023.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật thêm lệnh Auto mời tổ đội theo danh sách hoạt động tốt cho Auto Online/Offline điều được.

  • Thiết lập Auto Party Gõ lệnh: !autopt-on abc,abc1,abc2,abc3…vv
  • Thiếp lập Auto Party Tắt cho Online thì !autopt-off

Lưu ý:

  • Khi nhập lệnh nhớ đặt dấu phẩy phía sau tên của mỗi nhân vật để hệ thống mời từng người có tên trong danh sách nhé.

➡ Sửa lỗi sau khi giao dịch xong, không gõ lệnh !auto-offline được.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

🔰Bonus:

➡Trong quá trình hoạt động do máy chủ bị sự cố nên bảo trì đột ngột BQT sẽ x2 kinh nghiệm đền bù bắt đầu từ 00:00 ngày 08/02/2023 đến hết ngày.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..