Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 6 ngày 01/12/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 6 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 01/12/2023.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Hội Halloween

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Giáng Sinh (1) 2023

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Giáng Sinh (2) 2023

➡ Và 1 số cập nhật khác…

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…